سرور شماره 1

شروع از
1,900,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
مدل پردازنده » Dual Intel Xeon E5 - 2620
رم اختصاصی » 16GB
هارد اصلی » 1 ترابایت SATA
ترافیک ماهیانه » 3 ترابایت نامتقارن
تعداد آی پی » 1 عدد

سرور شماره 2

شروع از
2,000,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
مدل پردازنده » Dual Intel Xeon E5 - 2620
رم اختصاصی » 16GB
هارد اصلی » 500 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه » 3 ترابایت نامتقارن
تعداد آی پی » 1 عدد

سرور شماره 3

شروع از
2,400,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
مدل پردازنده » Dual Intel Xeon E5 - 2620
رم اختصاصی »32GB
هارد اصلی » 2 عدد هارد 1 ترابایت
ترافیک ماهیانه » 5 ترابایت نامتقارن
تعداد آی پی » 1 عدد

سرور شماره 4

شروع از
2,550,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
مدل پردازنده » Dual Intel Xeon E5 - 2620
رم اختصاصی »32GB
هارد اصلی » 2 عدد هارد 500 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه » 5 ترابایت نامتقارن
تعداد آی پی » 1 عدد

سرور شماره 5

شروع از
2,700,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
مدل پردازنده » Dual Intel Xeon 2670 V2
رم اختصاصی » 32GB
هارد اصلی » 2 عدد هارد 1 ترابایت
ترافیک ماهیانه » 5 ترابایت نامتقارن
تعداد آی پی » 1 عدد

سرور شماره 6

شروع از
2,850,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
مدل پردازنده » Dual Intel Xeon 2670 V2
رم اختصاصی »32GB
هارد اصلی » 2 عدد هارد 500 گیگابایت SSD
ترافیک ماهیانه » 5 ترابایت نامتقارن
تعداد آی پی » 1 عدد