E3 - HDD

شروع از
9,931,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 2TB SATA HDD 7.2K 3.5
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v6
تعداد هسته پردازنده » 4 cores, 8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E5 - SSD + HDD 1

شروع از
23,787,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 2x 2TB Drive
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2660 v3
تعداد هسته پردازنده » 20 Cores
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E5 - SSD + HDD 2

شروع از
27,636,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 6x 2TB Drive
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2660 v3
تعداد هسته پردازنده » 20 Cores
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E5 - SSD + HDD 4

شروع از
41,493,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 12x 4TB HDD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2660 v3
تعداد هسته پردازنده » 20 Cores
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E5 - SSD 1

شروع از
23,018,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 4x 480GB SSD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2660 v3
تعداد هسته پردازنده » 20 Cores
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E5 - SSD 2

شروع از
26,867,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 4x 2TB SSD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2660 v3
تعداد هسته پردازنده » 20 Cores
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E5 - SSD XL 1

شروع از
34,565,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 12x 480GB SSD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2660 v3
تعداد هسته پردازنده » 20 Cores
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium - SAS

شروع از
46,112,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 120GB SSD + 12x 600GB HDD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores-13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium - SSD + HDD 1

شروع از
31,485,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 2x 2TB HDD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores - 13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium - SSD + HDD 2

شروع از
35,334,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 6x 2TB HDD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores - 13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium - SSD + HDD 3

شروع از
39,953,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 12x 2TB HDD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores-13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium - SSD + HDD 4

شروع از
49,191,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 12x 4TB HDD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores-13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium - SSD 1

شروع از
34,565,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 4x 480GB SSD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores-13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium - SSD 2

شروع از
34,565,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 8x 240GB SSD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores-13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium – SSD XL 1

شروع از
42,263,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 12x 480GB SSD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores-13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Premium – SSD XL 2

شروع از
61,508,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Dual PSU
رم اختصاصی » 128GB
هارد اصلی » 12x 2TB SSD
مدل پردازنده » Dual Intel Silver 4114 Processors
تعداد هسته پردازنده » 20cores-13.75M Cache
فرکانس پردازنده » 2.2Ghz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Sale - E3 Special - HDD

شروع از
7,160,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » E3 Sale
رم اختصاصی » 16GB
هارد اصلی » 2x 2TB HDD
مدل پردازنده » Xeon E3-1220 v1
تعداد هسته پردازنده » 4Cores-8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.10GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Sale - E3 Special - SSD

شروع از
7,391,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » E3 Sale
رم اختصاصی » 16GB
هارد اصلی » 2x 250Gb SSD
مدل پردازنده » 1x Xeon E3-1240 V2
تعداد هسته پردازنده » 4Cores-8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.10GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Sale - E3 Special - HDD RAM-Plus

شروع از
3,465,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » E3 Sale
رم اختصاصی » 32GB
هارد اصلی » 2x 2TB HDD
مدل پردازنده » Xeon E3-1220 v1
تعداد هسته پردازنده » 4Cores-8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.10GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Sale - E5 Special - HDD

شروع از
6,775,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » E5 Sale
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 2TB HDD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2430 v1
تعداد هسته پردازنده » 6Cores-15M Cache
فرکانس پردازنده » 2.20GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Sale - E5 Special - SSD

شروع از
6,852,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » E5 Sale
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 240GB SSD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2430 v1
تعداد هسته پردازنده » 6Cores-15M Cache
فرکانس پردازنده » 2.20GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Sale - E5 Special - SSD + HDD

شروع از
6,852,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » E5 Sale
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD + 2x 2TB HDD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2430 v1
تعداد هسته پردازنده » 6Cores-15M Cache
فرکانس پردازنده » 2.20GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Sale - E3 Special - SSD RAM-Plus

شروع از
3,465,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » E3 Sale
رم اختصاصی » 32GB
هارد اصلی » 2x 240GB SSD
مدل پردازنده » Xeon E3-1220 v1
تعداد هسته پردازنده » 4Cores-8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.10GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E3 - SSD XL + HDD XL

شروع از
13,780,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 2x 4TB SATA HDD 7.2K 3.5" + 2x 512GB SSD
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v6
تعداد هسته پردازنده » 4 cores, 8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E3 - SSD XL

شروع از
13,010,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 480GB SSD or 4x 500GB SSD
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v6
تعداد هسته پردازنده » 4 cores, 8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E3 - SSD Enterprise

شروع از
40,723,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 1.92TB Enterprise SSD
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v6
تعداد هسته پردازنده » 4 cores, 8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E3 - SSD + HDD

شروع از
10,701,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 2TB SATA HDD 7.2K 3.5
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v6
تعداد هسته پردازنده » 4 cores, 8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E3 - HDD XL

شروع از
13,010,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 4TB SATA HDD 7.2K 3.5
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v6
تعداد هسته پردازنده » 4 cores, 8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

E3 - SSD

شروع از
6,390,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 240GB SSD / 4x 256GB SSD
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v5
تعداد هسته پردازنده » 4 cores, 8M Cache
فرکانس پردازنده » 3.80 GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Bronze Range

شروع از
9,931,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 4x 250GB SSD
مدل پردازنده » Xeon E3-1270 v5
تعداد هسته پردازنده » 4 Cores
فرکانس پردازنده »3.60GHz
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

Gold Range

شروع از
23,018,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 64GB
هارد اصلی » 2x 250GB SSD
مدل پردازنده » Dual Xeon E5-2660 v3
تعداد هسته پردازنده » 20 Cores
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb

GeForce Special

شروع از
11,471,000 تومان
ماهانه
مدل سرور » Webserver
رم اختصاصی » 16GB
هارد اصلی » 1x 240GB SSD
مدل پردازنده » Intel i3 CPU
ترافیک » نامحدود
پورت » 1Gb