آسیا ( با مدارک )

4,000,000 تومان
افتتاح حساب پیپال
کشور های آسیایی
از طریق ویزاکارت
ارائه پاسپورت و قبض
تحویل 3 تا 7 روز کاری

آسیا ( بدون مدارک )

2,000,000 تومان
افتتاح حساب پیپال وریفای شده
کشور های آسیایی
از طریق ویزاکارت
تحویل 3 تا 7 روز کاری

اروپا ( بدون مدارک )

5,000,000 تومان
افتتاح حساب پیپال وریفای شده
کشورهای اروپایی
از طریق ویزاکارت
تحویل 3 تا 7 روز کاری

آمریکا ( با مدارک )

8,000,000 تومان
  • کشور آمریکا
افتتاح حساب پیپال
از طریق ویزاکارت و حساب بانکی
ارائه پاسپورت و قبض
تحویل 3 تا 7 روز کاری

اروپا ( با مدارک )

6,000,000 تومان
افتتاح حساب پیپال
کشورهای اروپایی
از طریق ویزاکارت
ارائه پاسپورت و قبض
تحویل 3 تا 7 روز کاری